Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza

Nr 9 /2024 z dnia 17 stycznia 2024 r.

.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

.

1.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Biórków Wielki

268

0,3478

KR1H/00021977/9

Księga Wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach

2.

Opis nieruchomości

Działka nr 268, położona w Biórkowie Wielkim, leży ok. 400 m od centrum miejscowości, graniczy z drogami gminnymi, niezabudowanymi działkami użytkowanymi rolniczo, działką stanowiącą potok doprowadzający wodę do stawów oraz szkołą podstawową. W najbliższym otoczeniu znajdują się stawy hodowlane od strony północnejpow. ok. 5,5 ha, od południowej o pow. ok. 1,5 ha, tworząc z przedmiotową działką jeden kompleks stawów hodowlanych. Dojazd do działki gminnymi drogami asfaltowymi.

3.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 31.12.2025 r., jednakże w dniu sporządzenia aktu notarialnego będzie podlegać rozwiązaniu.

4.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 144, poz.5607 z dnia 13.08.2018 r. działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem WS (tereny wód powierzchniowych), KDD (tereny dróg).

5.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

6.

Termin i miejsce przetargu

29 luty 2024 r. sala nr 1 – Urząd Gminy Koniusza 55 – godz. 1000

7.

Cena wywoławcza netto

.

Wadium

Postąpienie

41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych, 00/100) netto

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

3 000,00 zł

wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej decydują uczestnicy przetargu

8.

Warunki przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m w wysokości 3 000,00 w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z zaznaczeniem numeru nieruchomości oraz jej położenia, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koniusza BS Proszowice o/Niegardów nr 74859700010040040004880053. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22.02.2024 r. (ostateczny termin wpływu 22.02.2024 r.)

P o s t ą p i e n i e : o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału, ewentualnie kserokopie potwierdzone notarialnie.

9.

Uwagi:

– Nabywca nieruchomości jest zobowiązany wpłacić cenę osiągniętą w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

– Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. upłynął dnia 12 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i warunków przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza pok. 18, Tel. (12) 386 91 00 w.20.

.