XLIX SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIX Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 28 grudnia 2023 r. /tj. czwartek/, o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028″
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach,
c) przyznania dotacji z budżetu Gminy Koniusza dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy,
d) przyznania dotacji z budżetu Gminy Koniusza dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,
e) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,
f) budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok,
g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
h) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
9. Wystąpienie Dyrektora SP ZOZ w Proszowicach.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.