Nowy samochód w Gminie Koniusza dla OSP Polekarcice w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

.

W ramach podpisanej Umowy Partnerskiej z dnia 13.01.2023 r. z Województwem Małopolskim na realizację Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych – Gmina Koniusza zakupiła lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Polekarcice.

Nowy samochód na podwoziu Renault Master, wyposażony w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym radiotelefony z GPS, pilarkę spalinową do drewna, zestawy sorpcyjne do neutralizacji związków ropopochodnych, elektryczną pompę głębinową i agregat wodno-pianowy AWP 50/40 poprawi bezpieczeństwo strażaków-ratowników i podniesie efektywność działań ratowniczo-gaśniczych.

Gmina Koniusza została wybrana w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich rozliczenie.

Kwota dofinansowania wyniosła: 233 920,00 złotych.

zestaw logotypów

.

.