SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 23 listopada 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koniusza do roku 2033,
b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Koniusza na lata 2023-2027,
c) zmiany uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza,
d) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą,
f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowym,
g) stawek podatku od nieruchomości,
h) stawek podatku od środków transportowych,
i) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,
j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
k) wyrażenia zgody na przystąpienie do spółdzielni energetycznej o nazwie „ProKoPaRa” z siedzibą w Proszowicach,
l) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koniusza.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.