Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują, że w dniu 14 listopada 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Koniusza na lata 2023-2027.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koniusza do roku 2033.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Koniusza.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 11. Omówienie projektów uchwał w sprawie stawek podatków.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zakończenie.