Wójt Gminy Koniusza

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku , poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

L.P.

Położenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie do sprzedaży

Cena zbycia

1.

Gmina: Koniusza

Miejscowość: Wronin

Działka nr: 1

Powierzchnia: 0,0480 ha

KR1H/00012755/1

Własność: Gmina Koniusza

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Koniusza działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem RM (tereny zabudowy zagrodowej, R1 (tereny rolne) oraz KDD (tereny dróg). Położona jest w zachodniej części miejscowości Wronin w odległości ok. 700 m od centrum. Działka od strony południowej przylega do drogi asfaltowej, a od strony północnej graniczy z działkami nr: 2/7 i 2/6, tworząc z nimi jeden kompleks. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta, teren pochyły ze spadkiem w kierunku wschodnim. W części wschodniej działka wykorzystywana jest rolniczo, w części zachodniej – porośnięta trawą oraz pojedynczymi drzewami ozdobnymi. Działka jest położona w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, elektryczną i gazową.

Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działek nr: 2/6, 2/7, położonej we Wroninie, stanowiącej własność osoby fizycznej.

11.000,00 zł

.

Do ceny zbycia zostanie doliczony należny podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570)

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 12 października 2023 r. do dnia 3 listopada 2023 r. osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 24 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.