WÓJT GMINY KONIUSZA

Znak: Or.526.24.2023                    

Koniusza, dnia 11 października 2023 r.   

.

.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KONIUSZA

z dnia 11 października 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji

.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu
współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 17 października 2023 r. do 31 października 2023 r. (w dni robocze) poprzez zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” należy składać pisemnie na „formularzu do konsultacji” na dzienniku podawczym – pok. 7 Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl

Projekt Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.koniusza.pl   Projekt „Programu” oraz „formularze konsultacyjne można pobrać w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Koniusza.

  

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

 

WÓJT GMINY KONIUSZA

Znak: Or.526.24.2023

Zarządzenie 89/2023
Wójta Gminy Koniusza
z dnia
11 października 2023 r.

.

W sprawie: Przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zarządza, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Koniusza
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2024 rok.
2.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 17 października 2023 r.
3.Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych zapisów w przedmiotowym projekcie.
4.Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 31 października 2023 r.

§ 2

Zawiadomienie o rozpoczęciu przeprowadzenia konsultacji zostanie przedstawione na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Gminy Koniusza w terminie nie później niż 5 dni przed datą przeprowadzenia konsultacji.

§ 3

Dla przeprowadzenia konsultacji ustala się następującą formę:

1)projekt Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zostanie umieszczony na stronie internetowej, w BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza;
2)uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu programu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza w pok. 7 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl do dnia zakończenia konsultacji tj. do 31.10.2023 r.;
3)po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu wniesionych uwag i wniosków, projekt programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Koniusza.

§ 4

Pracownikiem Urzędu Gminy Koniusza odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. ochrony środowiska.

§ 5

1.Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie konsultacji, rodzaju przeprowadzonej formy konsultacji, terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz wynikach i uwagach konsultacji.
2.Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, nie później niż 14.11.2023 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

.

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

 

Załączniki:

Program współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Formularz do konsultacji

 

 

 

.