WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1.   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Gminy Koniusza
Koniusza 55,
32-104 Koniusza

tel: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl

.

2.   OKRESLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO

Podinspektor ds. gospodarki odpadami – 1 etat

.

3.   OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIAZANYCH ZE STANOWISKIEM

I. Wymagania niezbędne (formalne):

a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na określonym stanowisku,
d)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f)co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
g)znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązujących Programów z zakresu ochrony powietrza województwa małopolskiego, ogólnej sytuacji dotyczącej środowiska.
h)biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętności korzystania z Internetu,
i)nieposzlakowana opinia.
II.Wymagania dodatkowe:
a)doświadczenie w zakresie organizacji spotkań
b)cechy osobowości takie jak: terminowość, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność,
c)samodzielność,
d)wysoka kultura osobista
e)odporność na stres

.

4. ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

  a) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady, uchwał i postanowień w zakresie stanowiska pracy

  b) współpraca z komisjami Rady w zakresie kompetencji i stanowiska

  c) ewidencja wywiezionych odpadów komunalnych

  d) prowadzenie kart przekazania odpadów

  e) sporządzanie sprawozdań z wywiezionych odpadów

   f) prowadzenie spraw z zakresu nielegalnego gromadzenia odpadów

   g) organizacja systemu wywozu odpadów komunalnych

   h) gospodarka nieruchomościami -KOB, remonty

i) usuwanie dzikich wysypisk śmieci i przeprowadzanie akcji związanych z ochroną     środowiska

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

a)stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy w Koniuszy,
b)praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,
c)praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,
d)praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
e)praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego.

.

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Gminy Koniusza w miesiącu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

.

7. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) List motywacyjny,

3)
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) Kwestionariusz osobowy,

5)
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na wskazanym stanowisku,
6)
Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)
Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
8) Kserokopię świadectw pracy,

9)
Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10 ) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)”.

.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą.

.

Karty oferty powinny zostać ponumerowane a na ostatnie powinien znajdować się zapis „Niniejsza oferta zawiera …. kolejno ponumerowanych kart”.

.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój nr 11) lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl (w przypadku posiadania  uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Koniusza 32-104 Koniusza nr 55 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami” w terminie do dnia 12.10.2023 do godz. 15:00Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będą  umieszczane na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy – Koniusza nr 55.

.

.

.

9. INNE INFORMACJE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do  realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 9226) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. nr z 2016r, poz. 902 z póź.zm.)

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z maksymalnie 2 dniowym wyprzedzeniem. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone trzy pierwsze osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po dokonaniu oceny testu kwalifikacyjnego. Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza oraz na tablicy informacyjnej.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza. Osobą upoważnioną do kontaktu jest  Iwona Wójcik Sekretarz Gminy tel. 012 386 91 00 w.14

 

                Wójt Gminy Koniusza
mgr inż. Wiesław Rudek

.