Zakończono rzeczową realizację projektu nr. RPMP. 05.02.02-12-0122/19 pn. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utylizacja azbestu w Gminie Koniusza

Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza
Projekt pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utylizacja azbestu w Gminie Koniusza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 080 109,59 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 918 093,13 PLN.

„Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na podjęciu dwutorowych działań polegających na zmodernizowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (utwardzenie placu manewrowego, montaż
ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, wagi samochodowej) i wyposażeniem PSZOK, w tym utworzeniu punktu napraw i punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz na odbiorze i  przekazaniu do utylizacji odpadów zawierających azbest”