SESJA RADY GMINY KONIUSZA

.

.

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 14 września 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

.

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Interpelacje i wnioski Radnych.
5.Wnioski Sołtysów.
6.Wnioski Kierowników Jednostek.
7.Podjęcie uchwał w sprawie :
a)trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Koniusza,
b)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowym dzierżawcą,
c)wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koniusza w latach 2023 – 2027 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koniusza,
d)zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,
e)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
f)wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koniusza.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie