Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy  zostanie ponownie otwarty od 26 -08-2023 r., w tym dniu PSZOK będzie czynny od godz. 8°° do godz.  13°°

Ze szczegółami funkcjonowania PSZOK można zapoznać się w poniższym regulaminie.

 

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy

.

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy, zwanego dalej PSZOK.

.

§ 2

PSZOK w Posądzy prowadzony jest przez Gminę Koniusza, Urząd Gminy w Koniuszy tel. 12 386 91 00.

.

§ 3

1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w następujące dni:

I, II i III czwartek miesiąca od godz. 15°° do godz. 18°° przy czym ostatni czwartek miesiąca (nieczynne) jest zamienny na ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 8°° do godz. 13°° .

2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów w prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.koniusza.pl, mediach społecznościowych i aplikacji „ kiedy śmieci”.

.

§ 4

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik. Przekazujący – dostarczający odpady jest zobowiązany do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub pojemnikach.

2. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Koniusza w następujących ilościach:

a) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, 20 01 01 Papier i tektura – bez ograniczeń;

b) 15 01 07 Opakowania ze szkła – bez ograniczeń;

c) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, 20 01 39 Tworzywa sztuczne – bez ograniczeń (pod warunkiem, iż nie są wytworzone w gospodarstwie rolnym);

d) 15 01 04 Opakowania z metali – bez ograniczeń;

e) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe – bez ograniczeń;

f) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – bez ograniczeń;

g) ex 20 01 99 Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – bez ograniczeń;

h) 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 – bez ograniczeń;

i) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 – bez ograniczeń; nie dopuszcza się przekazywania sprzętu niekompletnego;

j) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, meble – 500kg / rok / gospodarstwo domowe;

k) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.– 500kg / rok / gospodarstwo domowe;

l) 16 01 03 Zużyte opony (pochodzące tylko od rowerów, motorowerów, motocykli, kładów, samochodów osobowych) – 8 szt. / rok / gospodarstwo domowe;

m) 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. – bez ograniczeń;

n) 20 01 11 odzież i tekstylia – bez ograniczeń;

o) 20 02 01 Odpady z ogrodów ulegające biodegradacji (odpady zielone) – bez ograniczeń dla gospodarstw nie posiadających kompostownika, tylko w specjalnych workach 120 L;

p) 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bez ograniczeń

r) 20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 07 – bez ograniczeń przy czym mogą być dostarczone wyłącznie w szczelnie zamykanych opakowaniach,

s) 20 01 23 Urządzenia zawierające freony – bez ograniczeń;

.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi w §4.2 w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.

 .

§ 5

1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem:

a) podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą;

b) podania rodzaju wwożonych odpadów;

c) ustalenia wagi wwożonych odpadów.

2. Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz określa ich wagę, jeśli odpowiadają rodzajom odpadów wymienionych w § 4.2 a następnie wskazuje wywożącemu miejsce, gdzie należy je złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.

3. Pracownicy PSZOK, bądź inne osoby działające na zlecenie Gminy Koniusza ustalają adres powstania odpadów na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej.

4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK    w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami.

5. Na terenie manewrowym PSZOK oprócz pojazdów obsługi może przebywać tylko jeden pojazd – tylko osoby przywożącej odpady.

6. Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający:

a) informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny;

b) adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;

c) ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju;

d) datę dostarczenia odpadów;

e) własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

 

§ 6

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów; pracownik ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich ilość wskazuje na to, że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym.

.

§ 7

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane (każdy rodzaj odpadu powinien być przekazywany oddzielnie). Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego winny być przekazane do PSZOK w całości – nierozebrane. Odpady, które nie spełniają tych wymogów nie będą przyjmowanie do Punktu lub będą przyjmowane za odpłatnością, zgodnie z cenami obowiązującymi u przedsiębiorcy odbierającego odpady w punktu PSZOK.

.

§ 8

W PSZOK prowadzona jest ewidencja mieszkańców/właścicieli nieruchomości przekazujących odpady do Punktu.

.

§ 9

Na teren PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady inne niż wymienione w 4.2 niniejszego regulaminu, jak również odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

.

.

.

.

§ 10

Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenia działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów.

.

.

§ 11

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

.

§ 12

Wszelkie skargi, zażalenia lub uwagi należy kierować do Wójta Gminy Koniusza pisemnie , drogą email (podpisany skan) lub za pomocą skrzynki epuap.

.

§ 13

Niniejszy regulamin obwiązuje od dnia 26-08-2023r.