Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  6 czerwca 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnych umów najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowymi najemcami.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1 położonej we Wroninie.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu dla OSP Wronin.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowanego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2022.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zakończenie.