OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koniusza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 15 maja 2023 r. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza przyjętego uchwałą Nr XLlll/285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r., procedowanego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV /285/2022 Rady Gminy l<oniusza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.

Równocześnie zawiadamiam, że procedowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskała zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pismem RDOŚ w Krakowie Nr OO.410.12.2.2022.AZ z dnia 21.06.2022 r. oraz pismem PPIS w Proszowicach Nr NZ.90830.14.2022 z dnia 24.06.2022 r.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, woj. małopolskie, w terminie od 22-05-2023 do 21-06-2023w godz. od 12:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29-05-2023 w Urzędzie Gminy Koniusza, o godz. 10:00.
Projekt planu, od dnia wyłożenia tj. od 22-05-2023, będzie dostępny do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy w Koniuszy, w zakładce Wójt – Obwieszczenia i zawiadomienia – 2023.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu do Wójta Gminy Koniusza w formie papierowej, na adres Urzędu Gminy lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres gmina@koniusza.pl , platformy ePUAP oraz formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej: https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,2276005,ogloszenie-obwieszczenie-wojta-gminy-koniusza-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miej.html do dnia 07-07-2023.

Wójt Gminy Koniusza