Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  27 kwietnia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
  3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
  4. Omówienie mienia gminnego.
  5. Omówienie zagadnień dotyczących:

– rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą,

– adaptacja pomieszczeń na cele podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w budynku ośrodka zdrowia w Niegardowie,

– remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Biórków Wielki – Polekarcice w km 0+000-0+535 oraz w km 0+545-1+236 położonej w miejscowości Biórków Wielki,

– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koniusza – w miejscowości Glew, Budziejowice i Muniaczkowice,

– wykonanie drogi żużlowej w Glewie.

  1. Przedstawienie opinii z RIO o wykonaniu budżetu gminy i mieniu komunalnym za 2022 r.
  2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie.