Or. 524.2.2023

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2023 r.

.

w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2023 roku w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Zarządzenia Nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zarządzam co następuje:

§ 1

.

W oparciu o przedłożoną propozycję Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2023, przyznaję dotację:

1)Klub Sportowy ”FARUK”, Niegardów Kolonia 54, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: Galopem naprzódw wysokości: 5 000,00 zł.
2)Ludowy Klub Sportowy Wierzbowianka Wierzbno, Wierzbno, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Wierzbnie” w wysokości: 22 150,00 zł.
3)Wiejski Klub Sportowy Koniusza „WKS Koniusza”, Koniusza 44, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Koniusza”, w wysokości: 12 850,00 zł.

.

§ 2

.

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55.

.

§ 3

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

                         

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek