.

Znak:Or.524.5.2023

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r.

.

.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r.

.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) w związku z Uchwałą Nr XL/326/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2023 w składzie:

1.Agnieszka Sokół – Przewodniczący Komisji
2.Michał Bochenek – Sekretarz Komisji
3.Anna Maciejak – Członek Komisji

§2

Do zadań Komisji Konkursowej należy rozpatrzenie i wybór ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniach o konkursach ofert.

§3

Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącym załącznik Nr l do Zarządzenia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się pani Agnieszce Sokół.

.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Z up. Wójta

        Zastępca Wójta

.

mgr inż. Hubert Wawrzeń

                          

.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a – 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz rozdziału 5 pt. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej” § 6 ust. 1, 2 “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” przyjętego Uchwałą Nr XL/326/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2022 r. Wójt Gminy powołuje w drodze Zarządzenia Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, między innymi jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

W związku z powyższym w skład Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej w roku 20
23 powołano następujące osoby:

Agnieszka Sokół – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

Michał Bochenek – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

Anna Maciejak – przedstawiciel Wójta Gminy Koniusza

 

Do pobrania:

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami. .

.

 

.