Szanowni Państwo,

informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027.

Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/

Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT.

Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji, spełniających definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzących działalność na terenie Stowarzyszenia w obszarach tematycznych objętych Strategią IIT.

Do zadań Rady o charakterze obligatoryjnym należy opiniowanie działań Stowarzyszenia, w tym projektów uchwał Walnego Zebrania, w zakresie przygotowania i wdrażania Strategii IIT, dotyczących w szczególności:

przyjętej strategii i jej zmian, w tym w zakresie listy projektów,
sprawozdań z realizacji Strategii IIT.

Do zadań Rady o charakterze fakultatywnym mogą należeć w szczególności:

konsultowanie wybranych narzędzi badawczych i warsztatowych w toku prac nad Strategią,
udział w wybranych warsztatach i spotkaniach roboczych dotyczących opracowania założeń Strategii, zaangażowanie w kreowanie celów i działań stojących przed Stowarzyszeniem,
udział w wybranych badaniach realizowanych na potrzeby opracowania Strategii,
zbieranie od przedstawicieli społeczności lokalnej oczekiwań i potrzeb co do rozwoju obszaru Otuliny Podkrakowskiej,
zgłaszanie własnych inicjatyw i pomysłów w związku z opracowaniem lub wdrażaniem założeń Strategii,
konsultowanie wybranych materiałów powstających w toku prac nad Strategią,
upowszechnienie informacji o prowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii,
skonsultowanie projektu Strategii,
udział w procedurze monitorowania, ewaluacji i ewentualnej aktualizacji Strategii,
upowszechnianie informacji na temat Stowarzyszenia, podejmowanych przez niego działań i ich efektów wśród społeczności lokalnej.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Stowarzyszenia: Kinga Paciorek, tel. 600-472-021, e-mail: biuro@otulinapodkrakowska.pl

Adres: ul. Henryka Jordana 4A, 32-400 Myślenice.

.