SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 23 marca 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza,

b) zmiany Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczącej utworzenia Samorządowego Żłobka w Wierzbnie i nadania mu statutu,

c) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Koniusza,

d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok,

e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowicach Wielkich,

f) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki,

g) przyznania z budżetu Gminy Koniusza środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach,

h) przyznania z budżetu Gminy Koniusza środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  z przeznaczeniem dla Powiatowej Policji  w Proszowicach,

i) umorzenia części pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach Wielkich,

j) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,

l) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,

m) przyjęcia opłaty ponoszonej przez właścicieli za niewykonywanie obowiązków  w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.