Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  23 marca 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczącej utworzenia Samorządowego Żłobka w Wierzbnie i nadania mu statutu.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Koniusza.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowicach Wielkich.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania z budżetu Gminy Koniusza środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania z budżetu Gminy Koniusza środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji  z przeznaczeniem dla Powiatowej Policji  w Proszowicach.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie umorzenia części pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach Wielkich.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 13. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
 14. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia opłaty ponoszonej przez właścicieli za niewykonywanie obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.
 15. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 16. Zakończenie.