.

.

Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu

.

Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza

Projekt pn. „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 11Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 852 120,47 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 1 103 937,84 PLN.

.

Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w gminie Koniusza, w miejscowości Szarbia. Realizacja tego projektu pozwoli na stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, a przez to zwiększenie ich integracji, a także rozwój turystyki, a przez to poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru. Ponadto, przyczyni się do poprawy sfery przestrzennej, a przez to poprawę wizerunku obszaru rewitalizacji.

.

.

.

.

      

.