WÓJT GMINY KONIUSZA

Or. 524.2.2023

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 2 marca 2023 r.

.

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1327) oraz uchwały Nr XL/326/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia
29 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza
w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023.
2.Treść ogłoszenia zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań, o których mowa w §1 ust. 1 przeznaczono środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł w ramach budżetu Gminy Koniusza na rok 2023.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

              

   Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń


.

WÓJT GMINY KONIUSZA

Or. 524.2.2023      

                Koniusza, dnia 2 marca 2023 r.

.Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r.

.

.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 2023

.Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Wójt Gminy Koniusza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023.

.

I.CEL KONKURSU
Konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zgodnie z „Programem współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji, co najmniej jednego z niżej wymienionych celów publicznych:

a)poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Koniusza,
b)pobudzaniu kreatywności i wpływanie na rozwój sportu na terenie Gminy Koniusza,
c)kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Koniusza poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

a)realizacja programów szkolenia sportowego,
b)zakup sprzętu sportowego,
c)pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
d)pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
e)organizację lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych przez kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Koniusza,
f)organizację aktywności i ćwiczeń ruchowych.

.

II.RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

.

1.Powierzenie realizacji zadania:

.

– Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
na terenie gminy Koniusza – kwota dotacji: 40 000,00 zł.

.

.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

.

1.Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327)
2.O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową z zakresu kultury fizycznej i sportu, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Koniusza,
b)prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dodatkowo dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi do realizacji zadania,
c)złożą w terminie poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
3.Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.
4.Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
5.Dotacja nie może być wykorzystana na:
1)koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
2)remonty i zakup materiałów do remontu budynków,
3)prowadzenie działalności politycznej,
4)zakup środków trwałych,
5)zakup budynków lub lokali, zakup gruntów i innych nieruchomości,
6)zadania inwestycyjne,
7)kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych,
8)odsetki od nieterminowych płatności,
9)opłaty administracyjne (w tym księgowość, utrzymanie biura),
10)pokrycie kosztów utrzymania podmiotów nie wynikające z realizowanego zadania.

.

6.Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7.Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której ramowy wzór określa ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057)
8.Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. Przedłożony dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.
9.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu zadania.
10.Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.

.

.

IV.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

.

1.Zadanie powinno być realizowane nie wcześniej niż od 1 maja 2023 r. i nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania poszczególnych projektów określone zostaną w zawartych umowach.
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z akceptacją oferty, a także z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3.Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany w umowie, po jej podpisaniu przez obie strony (Gmina i Organizacja) w sposób i w terminie określonym w umowie. Organizacja musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego i musi zobowiązać się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku bankowego nie krócej niż do chwili ostatecznych rozliczeń z Gminą.
4.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
5.Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn.zm.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w pkt III. 3 oferty pt. Opis zadania/Syntetyczny opis zadania).
7.Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie:
a)stanu realizacji zadania,
b)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c)prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
8.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9.Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 20% wartości danej kategorii wydatków.
10.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

.

.

V.FORMALNE WYMOGI OFERTY

.

1.Złożona oferta musi być kompletna, prawidłowa i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
2.Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli dołączone zostały wymagane załączniki wymienione w Roz. V ust. 7.
3.Oferta, aby została uznana za prawidłową, musi spełniać następujące kryteria:
1)oferta jest złożona przez Oferenta uprawnionego do udziału w konkursie,
2)oferta jest złożona na właściwym formularzu,
3)oferta jest złożona w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie,
4)oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową Oferenta,
5)termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu,
6)wszystkie pola oferty są wypełnione (w tym oświadczenie pod ofertą),
7)oferta wraz z załącznikami jest podpisana przez osoby uprawnione, podpisy są czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną (nie wystarcza parafowanie dokumentu).
4.Oferty niespełniające wymogów określonych w ust. 3 pkt 1-5 podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.
5.Oferenci, których oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 6 i 7 zostaną wezwani do uzupełnienia braków. Oferent ma możliwość złożenia uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
6.Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w ROZPORZĄDZENIU PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057) wraz załącznikami.
7.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a)kopię statutu podmiotu,
b)kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
c)kopię dokumentu uprawniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej reprezentującej podmiot.

.

.

VI.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

.

1.Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 15:30 (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Koniusza). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku – Gmina Koniusza”.

.

.

VII.TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

.

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Koniusza.
3.Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Koniusza po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
4.Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:
a)ocena możliwość realizacji zadania publicznego (0-5 pkt.),
b)ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt.),
c)ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (0-5 pkt.),
d)ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków (0-5 pkt.)
e)analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt.)

Wybrana zostanie oferta (lub oferty), która otrzyma (otrzymają) największą ilość punktów.

.

.

VIII.INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KONIUSZA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2022:

.

W 2022 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 40 000,00 zł.:

1)  Ludowy Klub Sportowy Wierzbowianka Wierzbno, Wierzbno, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Wierzbnie” w wysokości: 20 000,00 zł.

2)  Klub Sportowy ”FARUK”, Niegardów Kolonia 54, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Koniusza poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach” w wysokości: 5 000,00 zł.

3)  Wiejski Klub Sportowy Koniusza „WKS Koniusza”, Koniusza 44, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania pod tytułem: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Koniusza”, w wysokości: 7 500,00 zł.

4)  Stowarzyszenie Kilo Wiejskiej Futsal Team, Glew 61, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania pod tytułem: „”Zostań Futsalowcem” – organizacja czasu wolnego dla młodzieży oraz osób dorosłych w formie prowadzenia zajęć z piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dwóch turniejów piłkarskich na terenie Gminy Koniusza”, w wysokości: 7 500,00 zł.

.

.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

.

1.Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:
a)odwołania konkursu w całości lub w części,
b)zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2.Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2023 roku zamieszczona zostanie w:
a)Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza,
b)na stronie internetowej www.koniusza.pl ,
c)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.
3.Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza, tel. 12 386-91-00 wew. 13.
.
X.INFORMACJE DODATKOWE

Obowiązujące formularze ofert i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.koniusza.pl, na stronie internetowej www.koniusza.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55.

.

.

   Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń


Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Koniusza, z siedzibą w Koniuszy 55, 32-104 Koniusza (tel. 12 386-91-00)

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pan Paweł Chochół, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: pchochol@pc-consulting.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań oraz:

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z przepisami wykonawczymi.

.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przesłanki prawnej przetwarzania są:

a) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Wójt zobowiązany jest doręczyć;

b) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku gdy Wójt powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,

c) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Wójt ma obowiązek upubliczniania danych.

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z kategorią archiwalną (BE-10)

6. Uprawnienia:

a) ma Pani/Pan możliwość dostępu do danych osobowych – można je sprostować, jeśli będą przetwarzane błędne dane lub gdy się one zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy ich za dużo. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa może Pani/Pan wnieść sprzeciw.

b) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa danych.

7. Informacja o wymogu podania danych:

a) Podanie danych osobowych określonych w ww. przepisach prawa jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

b) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa (np.: numer telefonu lub adres email), zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

8. Dodatkowe informacje:

a) Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych dokonywaną przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne.

b) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

.

Załączniki:

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Sposób wypełniania oferty

.Sposób wypełniania sprawozdania

.

.

.

.

.

.

.

.

.