SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 26 stycznia 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Wnioski Sołtysów.
  6. Wnioski Kierowników Jednostek.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany w Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia  2018r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym najemcą,

c) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie,

d) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.