Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  26 stycznia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  830 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w zmiany w Uchwale Nr IV/19/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia  2018r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym najemcą.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  7. Zakończenie.