SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 grudnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XXXI/254/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 29.12.2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie,
b) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
c) zmiany uchwały Nr XXXIII/268/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach,
e) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy,
f) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy,
g) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,
h) budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,
i) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
j) zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie.