WÓJT GMINY KONIUSZA

R.Ż.6140.18.2022

Zarządzenie Nr 103/2022

Wójta Gminy Koniusza

z dnia 15 grudnia 2022 r.

.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”.

.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) Wójt Gminy Koniusza zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok.

2.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19.12.2022 r.
3.Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych zapisów w przedmiotowym projekcie.
4.Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 11.01.2023 r.

§ 2

Dla przeprowadzenia konsultacji ustala się następującą formę:

1)   projekt uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Gminy Koniusza;

2) uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu programu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl do dnia zakończenia konsultacji tj. do 11.01.2023 r.

3) po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu wniesionych uwag i wniosków, projekt programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Koniusza.

.

.

§ 3

Pracownikiem Urzędu Gminy Koniusza odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. ochrony środowiska.

§ 4

1.Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie konsultacji, rodzaju przeprowadzonej formy konsultacji, terminie rozpoczęcia
i zakończenia konsultacji oraz wynikach i uwagach konsultacji.
2.Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej
i na tablicy ogłoszeń U
rzędu Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

.

Wójt
mgr inż. Wiesław Rudek

 

Projekt programu

Formularz do konsultacji programu

 

.

.