SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XL Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 listopada 2022 r.
( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
6. Interpelacje i wnioski Radnych.
7. Wnioski Sołtysów.
8. Wnioski Kierowników Jednostek.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy oraz kolejnej umowy najmu na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami i dotychczasowymi najemcami,
b) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
c) powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Koniusza,
d) zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,
e) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
f) określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Koniusza na rzecz „Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska”,
g) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,
h) stawek podatku od nieruchomości,
i) stawek podatku od środków transportowych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zakończenie.