Znak: Or.526.7.2022          

Koniusza, dnia 31 października 2022 r.

.

.

  PROTOKÓŁ  

z dnia 31 października 2022 r.

z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na 2023 rok”

.

1.Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu “Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

2.Forma przeprowadzenia konsultacji:

1) zamieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza;

2) zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

3) uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu można było składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza w pok. 7 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl;

3.Termin konsultacji

1) Termin rozpoczęcia konsultacji – 12.10.2022 r.

2) Termin zakończenia konsultacji – 26.10.2022 r.

Podmioty biorące udział w konsultacjach:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu Gminy Koniusza wnioski do projektu Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

4.Wyniki konsultacji:

W związku z powyższym w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

.

Niniejszy protokół stanowi załącznik do projektu aktu przedkładanego Radzie Gminy Koniusza. Jednocześnie protokół podano do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

.

Na tym protokół zakończono.

                 Z up. Wójta  

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

.