Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  13 października 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Koniusza Nr XXXIV/285/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Koniuszy,
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
  6. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniusza.
  7. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski,
  9. Zakończenie.