Znak: Or.526.7.2022                  

Koniusza, dnia 4 października 2022 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2022 r.  o przeprowadzeniu konsultacji 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 12 października 2022 r. do 26 października 2022 r. (w dni robocze) poprzez  zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”  należy składać pisemnie na „formularzu do konsultacji” na dzienniku podawczym – pok. 7 Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl

Projekt „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie  udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.koniusza.pl   Projekt „Programu” oraz „formularze konsultacyjne” można pobrać w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Koniusza. 

  

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

Formularz do konsultacji

Program współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji