Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 27 września 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Interpelacje i wnioski Radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów , logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych,

b) zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,

c) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  3. Zakończenie.