SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.

6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Koniusza usytuowanych w budynku nr 3 Wierzbno,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbnie,
c) zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
e) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewicach,
f) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach
g) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,
h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
i) określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023,
j) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych,
k) zmiany załącznika do uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie.