Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  18 sierpnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie własności samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Koniusza usytuowanych w budynku nr 3 Wierzbno.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbnie.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalewicach.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do  uchwały Nr XXII/174/2009 Rady Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 14. Zakończenie.