INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza 

na stanowisko: 

Ekodoradca 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Ekodoradca została wybrana 

Pani Anna Sołek, zamieszkała w Niegardowie 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu  o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

_________________________________________________________________________

 

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Gminy Koniusza
Koniusza 55,
32-104 Koniusza
tel: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl

 1. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO

Ekodoradca – 1 etat

 1. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM
 2. Wymagania niezbędne (formalne):
 3. obywatelstwo polskie, 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
 8. co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, 
 9. znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązujących Programów z zakresu ochrony powietrza województwa małopolskiego, ogólnej sytuacji dotyczącej środowiska i stanu jakości powietrza w regionie i kraju
 10. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętności korzystania z internetu,
 11. nieposzlakowana opinia.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, 
 2. doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, 
 3. doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia finansowego, 
 4. doświadczenie w zakresie organizacji spotkań, zajęć edukacyjnych, happeningów i eventów, 
 5. doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, 
 6. cechy osobowości takie jak: terminowość, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność,
 7. samodzielność,
 8. wysoka kultura osobista.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:
 1. współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
 2. aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną,
 3. nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
 4. pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 5. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych  potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
 6. pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotacji,
 7. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
 8. prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
 9. współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/burmistrza/ prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
 10. współpraca z lokalnymi mediami, telewizji, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarnej, Policji, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.
 11. monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,
 12. rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
 13. przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,
 14. stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,
 15. zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Eko-doradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi  ryzykami,
 16. przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacja i ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,
 17. zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności,
 18. zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,
 19. współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochrona powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),
 20. aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
 21. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
 22. udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM,
 23. współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 24. ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

 

 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
 1. stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Koniuszy,
 2. praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego, 
 3. praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,
 4. praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
 5. praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego.

 

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Gminy Koniusza w miesiącu maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) Kwestionariusz osobowy,
5) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na wskazanym stanowisku,
6) Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
8) Kserokopię świadectw pracy,
9) Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10 ) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)”.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą.

Karty oferty powinny zostać ponumerowane a na ostatnie powinien znajdować się zapis „Niniejsza oferta zawiera …. kolejno ponumerowanych kart”.

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój nr 11) lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl (w przypadku posiadania  uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Koniusza 32-104 Koniusza nr 55 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Ekodoradca ” w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będą  umieszczane na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy – Koniusza nr 55.

 1. INNE INFORMACJE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do  realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 9226) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. nr z 2016r, poz. 902 z póź.zm.)

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z maksymalnie 2 dniowym wyprzedzeniem. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone trzy pierwsze osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po dokonaniu oceny testu kwalifikacyjnego. Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza oraz na tablicy informacyjnej.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza. Osobą upoważnioną do kontaktu jest  Iwona Wójcik – Sekretarz Gminy tel. 012 386 91 00 w.14

 

Zastępca Wójta  Gminy Koniusza
Hubert Wawrzeń