INFORMACJA O WYNIKU NABORU
w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza

na stanowisko: Księgowa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowazostała wybrana

Pani Agnieszka Chmiela, zamieszkała w Wierzbnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem.

.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1.   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Gminy Koniusza
Koniusza 55,
32-104 Koniusza

tel: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl

.

2.   OKRESLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO

Księgowa – 1 etat

.

3.   OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIAZANYCH ZE STANOWISKIEM

I. Wymagania niezbędne (formalne):

a)obywatelstwo polskie,
b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na określonym stanowisku,
d)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f)co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości,
g)biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętności korzystania z internetu,
h)nieposzlakowana opinia

.

II.Wymagania dodatkowe:

.

a)Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości
b)Preferowane studia podyplomowe, kursy, certyfikaty z zakresu rachunkowości, finansów lub księgowości
c)znajomość przepisów: m.in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzeń w sprawie sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości z zakresu operacji finansowych,
d)znajomość zasad ochrony danych osobowych,
e)znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
f)wiedza i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości,
g)cechy osobowości takie jak: terminowość, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność,
h)samodzielność,
i)wysoka kultura osobista.

.

4. ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

a)prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
b)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c)wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d)terminowa ewidencja księgowa (analityczna i syntetyczna) i finansowa operacji gospodarczych na kontach jednostki,
e)uzgodnienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych,
f)sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
g)przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków,
h)sporządzanie sprawozdań w systemie SJOBestia w zakresie dotyczącym w.w. stanowiska,
i)opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków jako kredytobiorca (pożyczkobiorca) pod względem finansowym i kompletności dokumentów ( za wyjątkiem danych merytorycznych –technicznych), monitoring zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich rozliczenie,  
j)przygotowanie dokumentacji dotacyjnych dla Stowarzyszeń i ich rozliczenie,
k)przygotowanie dokumentacji do udzielenia pożyczek, poręczeń przez Gminę i ich pełny monitoring,
l)prowadzenie wewnętrznej kasy urzędu i ewidencji druków ścisłego zarachowania,
m)rozliczenia podatku VAT Gminy Koniusza jako podatnika podatku VAT deklaracje miesięczne, ustalenia wskaźnika i prewskaźnika, odliczenia podatku VAT),
n)ewidencja sprzedaży związanej z najmem, dzierżawą lokali gminnych
o)współpraca z pracownikami zajmującymi się naliczaniem wynagrodzeń,
p)wykonywanie innych, nie ujętych w powyższym zakresie czynności spraw zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika oraz innych czynności biurowych.

.

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU

a)stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku Urzędu Gminy w Koniuszy,
b)praca siedząco-chodząca z przewagą wysiłku umysłowego,
c)praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy, wymagająca sprawności obu rąk,
d)praca wymagająca dużej koncentracji z narażeniem na obciążenie psychiczne,
e)praca wymagająca dobrej ostrości wzroku, dobrego słuchu i wysiłku głosowego.

.

6. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Urzędzie Gminy Koniusza w miesiącu maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił 0 %.

.

7. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) List motywacyjny,

3)
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4) Kwestionariusz osobowy,

5)
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywaniu pracy na wskazanym stanowisku
6)
Oświadczenie o niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)
Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
8) Kserokopię świadectw pracy,

9)
Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10 ) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)”.

.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje je własnoręcznym podpisem i datą.

.

Karty oferty powinny zostać ponumerowane a na ostatnie powinien znajdować się zapis „Niniejsza oferta zawiera …. kolejno ponumerowanych kart”

.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój nr 11) lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl (w przypadku posiadania  uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Koniusza 32-104 Koniusza nr 55 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Księgowa ” w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będą  umieszczane na  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy – Koniusza nr 55.

.

9. INNE INFORMACJE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do  realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 9226) oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. nr z 2016r, poz. 902 z póź.zm.)

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z maksymalnie 2 dniowym wyprzedzeniem. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczone trzy pierwsze osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w teście. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po dokonaniu oceny testu kwalifikacyjnego. Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza oraz na tablicy informacyjnej.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza. Osobą upoważnioną do kontaktu jest  Jolanta Krzemińska Skarbnik Gminy tel. 012 386 91 00 w.16

 

Zastępca Wójta Gminy Koniusza
Hubert Wawrzeń

.