SESJA RADY GMINY KONIUSZA

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 14 czerwca 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Wnioski Sołtysów.
6. Wnioski Kierowników Jednostek.
7. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2021”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2021,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2021,
d) określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Koniusza na rzecz „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska”,
e) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Koniusza,
f) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,
h) zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy,
i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych w Biórkowie Wielkim i w Glewcu,
j) wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności samodzielnych lokali stanowiących własność Gminy Koniusza usytuowanych w budynku nr 3 Wierzbno.
k) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu,
l) zmiany uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Koniusza z dnia 18.06.2020r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza,
m) zmiany uchwały Nr XXXI/254/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 29.12.2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie.

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie.