Or. 524.2.2022

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Unieważniam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza
    w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2022, ogłoszony zarządzeniem nr 28/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku.
  2. W terminie składania ofert przewidzianym w pkt VI.1 załącznika do w/w zarządzenia tj. do 29 kwietnia 2022  r. do godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Z up. Wójta
  Zastępca Wójta

        mgr inż. Hubert Wawrzeń