Or. 524.1.2022

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Zarządzenia Nr 27/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zarządzam co następuje: 

§ 1

W oparciu o przedłożoną propozycję Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2022, przyznaję dotację:

  1. Ludowy Klub Sportowy Wierzbowianka Wierzbno, Wierzbno, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Wierzbnie” w wysokości: 20 000,00 zł.
  2. Klub Sportowy ”FARUK”, Niegardów Kolonia 54, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania: „Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Koniusza poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach” w wysokości: 5 000,00 zł.
  3. Wiejski Klub Sportowy Koniusza „WKS Koniusza”, Koniusza 44, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania pod tytułem: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Koniusza”, w wysokości: 7 500,00 zł. 
  4. Stowarzyszenie Kilo Wiejskiej Futsal Team, Glew 61, 32-104 Koniusza na powierzenie zadania pod tytułem: „”Zostań Futsalowcem” – organizacja czasu wolnego dla młodzieży oraz osób dorosłych w formie prowadzenia zajęć z piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dwóch turniejów piłkarskich na terenie Gminy Koniusza”, w wysokości: 7 500,00 zł. 

§ 2

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Koniusza oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                Z up. Wójta

      Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń