Koniusza 23 maja 2022r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza 

Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U.2022.503)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U.2021 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Koniusza Uchwały Nr XXIV/285/2022  z dnia 28 kwietnia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/285/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, zwanego dalej Planem. 

Celem podejmowanej procedury jest wprowadzenie do ustaleń Planu zmiany przeznaczenia obszaru położonego  w sołectwie Polekarcice w gminie Koniusza (obszar działek o numerach 274/4 i 274/5).

Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany Planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Wójta Gminy Koniusza, siedziba Urzędu Gminy: 32-104 Koniusza 77, woj. Małopolskie. Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej: gmina@koniusza.pl do dnia 13 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę firmy i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Koniusza jest Wójt Gminy, z siedzibą: 32-104 Koniusza 77, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://koniusza.pl/rodo/.

Do pobrania:

Wniosek do projektu zmiany planu