Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,

–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,

–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:30 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – Dąb Kościuszki w Koniuszy.
 3. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zakup działki nr 94/21 o powierzchni 0,2292 ha położonej  w  Posądzy, zajętej pod drogę gminną a przylegającej do działki drogowej o nr ewidencyjnym 248 Posądza.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 94/6 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza,  położonej w Posądzy.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza.
 6. Omówienie sprawy dotyczącej korekty aktu założycielskiego ZSP Niegardów.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie opłaty za żłobek.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zakończenie.