SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 marca 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza,

b) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Piotrkowicach Małych i Posądzy prawem służebności gruntowej,

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,

e) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Koniusza do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Otulina Podkrakowska”,

f) zaciągnięcia pożyczki w roku 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Posądzy,

g) zaciągnięcia pożyczki w roku 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koniusza,

h) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

i) ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Gminy Koniusza za wykonywanie obowiązków służbowych,

j) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok,

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza,

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.