Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  22 marca 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Koniusza położony w Glewcu oraz grunt będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza, położony w Zielonej z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce nr 94/6 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza, położonej w Posądzy oraz na działce nr 25/9 położonej w Piotrkowicach Małych.
 5. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny w budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Sołtysów Gminy Koniusza za wykonywanie obowiązków służbowych.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynków Użyteczności publicznej na terenie Gminy Koniusza.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Posądzy.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Koniusza do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Otulina Podkrakowska”.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 14. Zakończenie.