Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  10 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok.
  3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza.
  4. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
  5. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
  6. Omówienie spraw dotyczących punktowej zmiany przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
  7. Przedstawienie wniosków Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego z wizyty w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Koniusza.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  9. Zakończenie.