WÓJT GMINY KONIUSZA
R.Ż.6140.1.2022

Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Koniusza
z dnia 11 stycznia 2022 r.

W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 13.01.2022 r.
 3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych zapisów w przedmiotowym projekcie.
 4. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 07.02.2022 r.

§ 2

Dla przeprowadzenia konsultacji ustala się następującą formę:

 1. projekt uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Gminy Koniusza;
 2. uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu programu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl do dnia zakończenia konsultacji tj. do 07.02.2022 r.
 3. po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu wniesionych uwag i wniosków, projekt programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Koniusza.

§ 3

Pracownikiem Urzędu Gminy Koniusza odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. ochrony środowiska.

§ 4

 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie konsultacji, rodzaju przeprowadzonej formy konsultacji, terminie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz wynikach i uwagach konsultacji.
 2. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Do pobrania: 

Formularz do konsultacji

Uchwała – Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi