Zadania zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa,
będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W 2021 roku na terenie gminy Koniusza zostały przeprowadzone remonty dróg, które zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odcinki dróg, na których zostały przeprowadzone remonty oraz kwoty dofinansowania na poszczególne zadania:

 1. Remont drogi gminnej nr 160495K “Pietrzejowice – Nowa Wieś – Biórków Wielki” w miejscowości Zielona w km 0+000-1+300
  Całkowity koszt zadania: 550 258,95 zł Dofinansowanie: 440 207,00 zł (80%), Wkład własny: 110 051,95 (20%)
 2. Remont drogi gminnej nr 160518K “Wierzbno – Szarbia” w miejscowości Wierzbno w km 0+000 – 1+000 
  Całkowity koszt: 487 886,88 zł Dofinansowanie: 390 309,00 zł (80%) Wkład własny: 97 577,88 zł (20%)
 3. Remont drogi gminnej nr 160538K “Płuski” w miejscowości Wronin w km 0+000 – 0+500 
  Całkowity koszt: 225 459,00 zł Dofinansowanie: 180 367,00 zł Wkład własny: 45 092,00 zł
 4. Remont drogi gminnej nr 160510K “Kopaniny – Przedżydowie” w miejscowości Karwin w km 0+000-1+215 
  Całkowity koszt: 523 826,56 zł Dofinansowanie: 419 061,00 zł Wkład własny: 104 765,56 zł

Łączna wartość wykonanych zadań: 1 787 431,39 zł

________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach realizacji inwestycji na wszystkich odcinkach wykonano:

 • Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową warstw bitumicznych,
 • wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa żużlowego gr. 12 cm.,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr.5 cm.,
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr.4 cm.,
 • podwójne powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysami,
 • frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm.,
 • ścinanie poboczy – gr. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład.

 

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 1. Remont drogi gminnej 160526K w km od 0+000 do km 1+077 w miejscowości Biórków Wielki na działkach nr ewidencyjny gruntów 575/4,577 i Zielona na działce nr ewidencyjny gruntu 139 Całkowity koszt: 1 535 767,66 zł Koszt kwalifikowalny: 1 315 723,38 zł Kwota dofinansowania: 789 434,00 zł (60%) Wkład własny (kwalifikowalny): 526 289,38 zł (40%)