Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  14 grudnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt
  i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  w Proszowicach.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Koniusza na 2022 rok.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie współpracy z Gminą Miasto Kraków
  w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie.
 11. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zakończenie.