2021-12-07

GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

Szanowni Państwo

W związku z otrzymanym stanowiskiem od Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizatora konkursu „Grant PPGR” potwierdzonym na spotkaniu on-line w dn. 30.11.2021 r. dotyczącym weryfikacji dokumentacji  i konieczności doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków oraz dodatkowym określeniem wymagań dotyczących dołączanych dokumentów potwierdzających fakt czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj. otrzymanie komputerów dla uczniów,  proszę, aby w terminie do 22 grudnia 2021 r. dostarczyć do złożonego oświadczenia zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje publiczne potwierdzające:

  1. uczęszczanie ucznia do szkoły (zaświadczenie ze szkoły),
  2. miejsce zamieszkania ucznia (kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły),
  3. pokrewieństwo w linii prostej osoby pracującej w PGR w stosunku do ucznia (kserokopie aktów stanu cywilnego (akty urodzenia dziecka, opiekunów prawnych, akty małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska, akty zgonu)),
  4. miejsce zamieszkania osoby pracującej w PGR (miejscowość, gmina) ,
  5. fakt pracowania osoby w PGR
  6. nieotrzymanie przez ucznia na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (2020,2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy (zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)..

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 18 listopada2021 r., otrzymaliśmy informację z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, iż w przypadku Gminy Koniusza osobami uprawnionymi do uczestnictwa w grancie są dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie o udziale w projekcie oraz zamieszkujące w miejscowości Wierzbno.  Te dwa warunki musza być spełnione łącznie.

Stanowisko dotyczące złożenia wymaganych dokumentów do potwierdzenia – wyciąg z zaleceń CPPC do weryfikacji wniosków:

„Złożone oświadczenie podlegające weryfikacji zgodnie z §4 ust 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami:

– ZAŚWIADCZENIAMI,

– LUB INNYMI DOKUMENTAMI WYSTAWIONYMI PRZEZ INSTYTUCJE ORGANÓW PUBLICZNYCH.

Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.”

Proszę o  terminowe uzupełnienie złożonych wniosków poprzez dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów wymienionych powyżej,  potwierdzających uprawnienie do wnioskowania w konkursie „GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM”.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie będzie skutkowało niemożnością weryfikacji złożonego oświadczenia a tym samym niemożnością skorzystania ze wsparcia.

UWAGA! Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia, które uwarunkowane będzie zawarciem umowy pomiędzy Gminą Koniusza a Skarbem Państwa (CPPC).

Uzupełnienia złożonego wniosku należy dokonać w terminie do 22 grudnia 2021 r.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez Gminę Koniusza dofinansowania na ten cel.