SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 listopada 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie :

a)przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na lata 2021-2027,

b)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,

c)przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Koniusza,

d)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami,

e)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 610/2 położonej w Czernichowie,

f)wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 412/4 położonej w Czernichowie w drodze bezprzetargowej,

g)uchylenia Uchwały Nr XXVIII/231/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej,

h)wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Posądzy prawem służebności gruntowej,

i)zmiany budżetu Gminy Koniusza  na 2021 rok,

j)stawek podatku od środków transportowych,

k)stawek podatku od nieruchomości,

l)zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy w Koniuszy,

m)ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Koniusza,

n)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Proszowicach.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8.Zakończenie.

Ze względu na stan faktyczny związany z istotnym zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływaniem tym wirusem choroby COVID-19 w obradach sesji mogą Państwo uczestniczyć poprzez transmisję online. Dostęp do transmisji będzie możliwy poprzez stronę internetową gminy www.koniusza.pl.