Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

–  Budżetowo – Finansowej,
–  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
–  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,

informują,  że w dniu  16 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na lata 2021-2027.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały ws. określenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Wierzbnie.
 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 610/2  o powierzchni 0,0150  ha położonej w obrębie Czernichów,  stanowiącej własność Gminy Koniusza w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 412/4  o powierzchni 0,01171  ha położonej w obrębie Czernichów,  stanowiącej własność Gminy Koniusza w trybie bezprzetargowym.
 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi dzierżawcami na okres do 3 lat.
 7. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej po działce nr 94/6 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza,  położonej w Posądzy.
 8. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 9. Omówienie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportu.
 10. Omówienie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 11. Informacja na temat stawek podatku rolnego.
 12. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2021 rok.
 13. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Koniusza.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zakończenie.