Tytuł projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wnioskodawca: Gmina Koniusza

Całkowita wartość projektu:  zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kwota grantu: 263 071,00 zł

Opis projektu: Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Zakres projektu obejmuje zakup sztuk sprzętu, w tym 18 komputerów stacjonarnych, , zgodnie z deklaracją zakwalifikowanych do projektu rodzin.

Uprawnionymi do udziału w projekcie są dzieci i wnuki byłych pracowników PGR, których rodzice złożyli stosowne wnioski i oświadczenia, podlegające weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami regulaminowymi konkursu grantowego. 

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Termin realizacji projektu: 2022

.