WÓJT GMINY KONIUSZA

Znak: Or.526.15.2021      

Koniusza, dnia 5 października 2021 r.

INFORMACJA 

WÓJTA GMINY KONIUSZA

z dnia 5 października 2021 r. 

o przeprowadzeniu konsultacji 

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 14 października 2021 r. do 28 października 2021 r. (w dni robocze) poprzez  zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy. Uwagi, opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”  należy składać pisemnie na „formularzu do konsultacji” na dzienniku podawczym – pok. 11 Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl

Projekt „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz „formularz do konsultacji” zostanie  udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.koniusza.pl   Projekt „Programu” oraz „formularze konsultacyjne” można pobrać w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Koniusza. 

  

  Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek

Do pobrania:

Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Formularz do konsultacji


WÓJT GMINY KONIUSZA

Znak: Or.526.15.2021


Zarządzenie 55/2021
Wójta Gminy Koniusza
z dnia 5 października 2021 r.

 

W sprawie: Przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu Współpracy Gminy Koniusza
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 14 października 2021 r.
 3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od podmiotów wymienionych w ust. 1 na temat proponowanych zapisów w przedmiotowym projekcie.
 4. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 28 października 2021 r.

§ 2

Zawiadomienie o rozpoczęciu przeprowadzenia konsultacji zostanie przedstawione
na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Gminy Koniusza w terminie nie później niż 5 dni przed datą przeprowadzenia konsultacji. 

§ 3

Dla przeprowadzenia konsultacji ustala się następującą formę:

 1. projekt Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zostanie umieszczony na stronie internetowej, w BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza;
 2. uwagi i wnioski dotyczące w/w projektu programu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Koniusza w pok. 11 lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@koniusza.pl do dnia zakończenia konsultacji tj. do 28.10.2021 r.;
 3. po przeprowadzeniu konsultacji i rozpatrzeniu wniesionych uwag i wniosków, projekt programu zostanie przedłożony Radzie Gminy Koniusza.

§ 4

Pracownikiem Urzędu Gminy Koniusza odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Inspektor ds. ochrony środowiska.

§ 5

 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o przedmiocie konsultacji, rodzaju przeprowadzonej formy konsultacji, terminie rozpoczęcia
  i zakończenia konsultacji oraz wynikach i uwagach konsultacji. 
 2. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej
  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, nie później niż 10.11.2021 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek